Dat is geen onbelangrijke vraag. Het is een vraag die we als Mprisers aan elkaar kunnen stellen. Veel belangrijker is het echter om deze vraag vanuit het gezichtspunt van de klant te stellen. En dat is dan ook wat we bij Mprise willen doen. Bij Mprise zijn we gefocust op de business van de klant. De centrale vraag die ons bezig houdt is: hoe kunnen we met de inzet van software en aanvullende diensten toegevoegde waarde leveren aan de business van onze klant.

VISITE DEF Algemeen

Wat wil de klant?

Als we de uitdrukking ‘toegevoegde waarde’ gebruiken moeten we ons de vraag stellen: wat wil de klant eigenlijk?

De klant zit in ieder geval niet verlangend uit te kijken naar een ERP implementatie. Dat kost veel geld, veel tijd van mensen die actief zijn in de business en soms ook verstoringen van operationele processen.

Eigenlijk wil een klant, naar onze mening, maar één ding en dat is zich focussen op zijn eigen business. Hij vindt dan ook dat zijn bedrijf op een efficiënte en effectieve wijze moet zijn georganiseerd. Anders vindt er verspilling plaats en dat is zonde van het geld en van de energie die het gekost heeft om dat geld binnen te halen.

Wat moet daarvoor gebeuren

Efficiënt en effectief willen zijn in een dynamisch markt met veel concurrentie stelt eisen aan de organisatie van het bedrijf. Daar kan veel over gezegd worden. We volstaan hier met de constatering dat de ondersteunende IT op orde moet zijn.

Het is voor een bedrijf dan ook essentieel dat er een ICT platform wordt geïmplementeerd dat toekomstbestendig is. In ons jargon noemen we dat een ERP platform. Daar zijn er verschillende van waarbij het ene platform voor een bepaalde doelgroep vaak geschikter is dan een ander platform. Bij Mprise hebben we er voor gekozen om ons te beperken tot de verschillende smaken van het Microsoft Dynamics platform (AX, NAV, CRM en 365).

De implementatie van het  platform is geen doel op zich. Het platform is altijd een middel dat dienstbaar gemaakt moet worden aan de business van de klant.  Daar hoort uiteraard al rekening mee gehouden te worden bij de implementatie van het platform, maar vanwege continue veranderingen in de organisatie en de strategie van de klant is ook de afstemming van het platform op de business een vrijwel continu proces.

Het verkopen en implementeren van een platform vindt bij Mprise uitsluitend plaats bij Mprise Agriware. Deze dochteronderneming van Mprise ontwikkelt op basis van Microsoft Dynamics NAV  een zgn. add-on Agriware dat bedoeld is voor bedrijven uit de sector tuinbouw.

Het platform: fundament voor de toekomst

De gedachte dat het platform een middel is voor de bedrijven en geen doel op zich, wordt in het handelen van veel ICT leveranciers niet gepraktiseerd. Veel leveranciers focussen zich op de verkoop en implementatie van het platform. De implementatie moet dan zo snel mogelijk plaatsvinden omdat de goede mensen weer nodig zijn voor een nieuw project.

De klant wordt voor verdere ondersteuning verwezen naar de helpdesk, als die überhaupt aanwezig is. Dat die klant dan vaak ook weer andere partijen in huis haalt voor ondersteuning vindt de pakket leverancier niet altijd fijn, maar het geeft wel aan dat die leverancier onvoldoende begrijpt dat het platform een middel is voor de klant voor de ondersteuning van de business op de lange termijn.

Het platform: middel voor business innovatie

Waar het uiteindelijk om gaat is dat met het platform een basis is gelegd voor continue optimalisatie en innovatie. Met optimalisatie bedoelen we dat er meer gehaald kan worden uit het platform. Tijdens de initiële implementatie was daar geen tijd voor, had het geen prioriteit en door gebrek aan inzicht in de mogelijkheden van het platform was men ook niet op het idee gekomen om dat aan te pakken.

Met innovatie bedoelen we de verworvenheden van de nieuwe technologie implementeren in de organisatie. Dat leidt zowel tot procesinnovatie als tot technologische innovaties. Voorbeelden daarvan zijn: inzet van mobiele apparaten, sensoren, ed, inzet van augmented reality technieken (bijv. Hololens), e.a.

Het ondersteunen van bedrijven met optimalisatie en innovatie is het werkgebied van Mprise. Waarbij gezegd moet worden dat Mprise ook regelmatig betrokken wordt door de klant bij een implementatie, omdat in zijn ogen Mprise daar ook al toegevoegde waarde levert voor het bedrijf.

Business innovatie met ICT vereist gelijkwaardigheid

Mprise staat voor samen met de klant implementeren, optimaliseren en innoveren. De klant is gericht op zijn eigen business, Mprise begrijpt de business van de klant en heeft diepgaande kennis van ICT en van de ontwikkelingen die op ons af komen. De vraag kan nu gesteld worden naar de condities waaronder deze samenwerking echt van de grond komt.

Samenwerken is mensenwerk door twee gelijkwaardige partijen. Het komt dan aan op kennis, vaardigheden en wederzijds respect. Mprise is er van overtuigd dat gelijkwaardigheid tussen de partijen alleen tot stand komt als Mprise in haar dienstverlening aanstuurt op ‘zelfredzaamheid’ van de klant.  De begrippen ‘optimalisatie’ en ‘innovatie’ krijgen nooit inhoud als de klant een afhankelijke positie inneemt.

Dat betekent concreet dan Mprise het begrip ‘zelfredzaamheid’ bewust een plek geeft in de projectaanpak die wordt gehanteerd. 

Samenvattend: het gaat om het creëren van waarde

Samenvattend, het gaat bij Mprise om het creëren van waarde voor de klant.  We zagen dat daarvoor nodig is een toekomstbestendig ICT platform.  Dat kan door Mprise (met name door Mprise Agriware) worden geïmplementeerd.

Mprise zelf is vanaf het begin actief in het gebied rechtsonder van het schema. Zij vult als het ware het gat in dat veel traditionele platformleveranciers laten liggen. Kortom zij ondersteunt onze klanten bij het optimaliseren en innoveren. 

Met deze boodschap willen we 2018 afsluiten. We wensen u fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling.